ทำเนียบผลงาน ผู้บริหาร และครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

น.ส.นุชนารถ จันทรประภาพ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ นายสุทธิทร สุดสวาสดิ์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
ฝ่าย บริหาร ฝ่าย บริหาร
ผลงานเรื่อง รายงานการประเมินโครงการระบบ
ดูแลช่วยเหลือนร.นศ.วท.พิจิตร
ผลงานเรื่อง รายงานการประเมินโครงการ
Fix it center
ปีที่ส่ง 2551 ปีที่ส่ง 2552
ปีที่ได้ 2552 ปีที่ได้ 2553
นายสุชาติ กลั่นทอง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ นายธานินทร บุญยะกาพิมพ์ ตำแหน่ง ครู
ฝ่าย บริหาร ครูผู้สอนวิชา ภาษาอังกฤษ
ผลงานเรื่อง วิจัยความพึงพอใจของ
นร.นศ.ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาต่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ผลงานเรื่อง แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ4
ปีที่ส่ง 2552 ปีที่ส่ง 2545
ปีที่ได้ 2552 ปีที่ได้ 2546
นายธีระพจน์ เครือพานิช ตำแหน่ง ครู นางสุปราณี มุ้ยแก้ว ตำแหน่ง ครู
ครูผู้สอน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ครูผู้สอนวิชา สังคมศึกษา
ผลงานเรื่อง แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
ผลงานเรื่อง บทเรียนสำเร็จรูปวิชาวถีธรรมวิถีไทย
ปีที่ส่ง 2546 ปีที่ส่ง 2548
ปีที่ได้1 2548 ปีที่ได้ 2549
น.ส.พรรณวร บุญประเศรษฐผล ตำแหน่ง ครู นางอันธิกา ทนงกิจ ตำแหน่ง ครู
ครูผู้สอนวิชา ภาษาอังกฤษ ครูผู้สอน แผนกวิชาการตลาด
ผลงานเรื่อง ทักษะพัฒนา1 ผลงานเรื่อง การประกันภัย
ปีที่ส่ง 2548 ปีที่ส่ง 2550
ปีที่ได้ 2550 ปีที่ได้ 2551
น.ส.สิริมนต์ นฤมลศิริ ตำแหน่ง ครู นายประสิทธิ์ ทองม่วง ตำแหน่ง ครู
ครูผู้สอน แผนกวิชาการตลาด ครูผู้สอน ช่างเชื่อมโลหะ
ผลงานเรื่อง บทเรียนสำเร็จรูปการขาย1 ผลงานเรื่อง ลูกเสือ
ปีที่ส่ง 2550 ปีที่ส่ง 2551
ปีที่ได้ 2552 ปีที่ได้ 2552
นายเฉลิม อ่อนอิ่ม ตำแหน่ง ครู นายสุชาติ ปูชะพันธ์ ตำแหน่ง ครู
ครูผู้สอน ช่างยนต์ ครูผู้สอน วิทยาศาสตร์
ผลงานเรื่อง งานเครื่องยนต์เล็ก ผลงานเรื่อง วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม
ปีที่ส่ง 2551 ปีที่ส่ง 2551
ปีที่ได้ 2552 ปีที่ได้ 2552
นายไพโรจน์ แสงรัตน์ ตำแหน่ง ครู นายสายันห์ ทองเนียม ตำแหน่ง ครู
ครูผู้สอน ช่างก่อสร้าง ครูผู้สอน ช่างก่อสร้าง
ผลงานเรื่อง งานอลูมิเนียมอาคาร ผลงานเรื่อง เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์
ปีที่ส่ง 2551 ปีที่ส่ง 2551
ปีที่ได้ 2552 ปีที่ได้ 2552
นายประพันธ์ จันทรมณี ตำแหน่ง ครู นายเกรียงศักดิ์ ศิริกุลเสถียร ตำแหน่ง ครู
ครูผู้สอน ช่างยนต์ ครูผู้สอน ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผลงานเรื่อง นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ผลงานเรื่อง คณิตศาสตร์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
ปีที่ส่ง 2551 ปีที่ส่ง 2551
ปีที่ได้ 2552 ปีที่ได้ 2552
นายสุขสันต์  กรรณเกตุแก้ว ตำแหน่ง ครู     ตำแหน่ง ครู
ครูผู้สอน

ช่างกลโรงงาน

ครูผู้สอน  
ผลงานเรื่อง คณิตศาสตร์เครื่องกล ผลงานเรื่อง  
ปีที่ส่ง 2551 ปีที่ส่ง  
ปีที่ได้ 2553 ปีที่ได้  
นางณัฐศจี   เลี่ยมวิไล ตำแหน่ง ครู นายวิเชียร เผือกพูล ตำแหน่ง ครู
ครูผู้สอน แผนกวิชาการบัญชี ครูผู้สอน กฏหมาย
ผลงานเรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผลงานเรื่อง ความรู้กฎหมายทั่วไป
ปีที่ส่ง 2551 ปีที่ส่ง 2552
ปีที่ได้ 2553 ปีที่ได้ 2553
นายธานี  นาคเลี้ยง  ตำแหน่ง ครู นางอมรรัตน์ ฉายศรี ตำแหน่ง ครู
ครูผู้สอน ช่างไฟฟ้า ครูผู้สอน ภาษาไทย
ผลงานเรื่อง ชุดการเรียนเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ผลงานเรื่อง ภาษาไทยเพื่ออาชีพ1
ปีที่ส่ง 2551 ปีที่ส่ง 2551
ปีที่ได้ 2553 ปีที่ได้ 2553
นายธันว์  ห้วยหงส์ทอง  ตำแหน่ง ครู นางสุขใจ  ตอนปัญญา ตำแหน่ง ครู
ครูผู้สอน พลศึกษา ครูผู้สอน การบัญชี
ผลงานเรื่อง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผลงานเรื่อง การเงินส่วนบุคคล
ปีที่ส่ง 2551 ปีที่ส่ง 2551
ปีที่ได้ 2553 ปีที่ได้ 2553
นายจักรกฤษ คุรุวัฒนสกุล  ตำแหน่ง ครู นายชัยฤทธิ์  ตอนปัญญา ตำแหน่ง ครู
ครูผู้สอน ช่างเชื่อม ครูผู้สอน คอมพิวเตอร์
ผลงานเรื่อง งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น ผลงานเรื่อง

การพัฒนาเว็บ
เพจชั้นสูง

ปีที่ส่ง 2553 ปีที่ส่ง 2551
ปีที่ได้ 2554 ปีที่ได้ 2554
นายสมศักดิ์ หมอแสง  ตำแหน่ง ครู  

 

ตำแหน่ง ครู
ครูผู้สอน ช่างไฟฟ้า ครูผู้สอน  
ผลงานเรื่อง วิชาโครงการ ผลงานเรื่อง  
ปีที่ส่ง 2552 ปีที่ส่ง 2553
ปีที่ได้ 2554 ปีที่ได้ 2554
นายสมศักดิ์ อ่อนผึ้ง ตำแหน่ง ครู
ครูผู้สอน

ช่างกลโรงงาน

ผลงานเรื่อง งานเครื่องกลเบื้องต้น
ปีที่ส่ง 2552
ปีที่ได้ 2554
 

นายพงษ์ศักดิ์ ด่านวรรณกิจ
นางเรณู  สมบัติใหม่
นางสาวมณฑกานต์ ทศแก้ว
นายบุญธรรม อุดมศิลป์ 
นายพรชัย แดงแสงทอง
นายจักรกริช คุรุวัฒนสกุล
นายพลใจ้  แก้วบัวรมย์
นายทวีวงศ์  คำหล้า
นางดวงจันทร์ ธนิกกุล

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (พ.ศ.2554-2558)

 <===คลิกอ่าน    รายงานปี 2556===>